Cartea ATLETICO, PRIMII 10 ANI de Radu Romanescu se poate achiziţiona contra sumei de 50 lei la sediul CS ATLETICO Arad de pe Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 3.

Parteneri 

Online

Avem 56 vizitatori online

Sondaj

Home Despre noi Regulament de ordine int.
Regulament de Ordine Interioară PDF Imprimare Email

 

4295/13.08.2014

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Pentru anul competiţional 2014 -2015

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Statutul şi Regulamentul cadru al Federaţiei Române de Fotbal şi regulamentele Ligii Profesioniste de Fotbal.

CS Atletico Arad, este definită ca o persoană juridică de drept privat, ce funcţionează în temeiul legii, ce preia şi valorifică standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă fotbalistică, din plan naţional şi internaţional.

Clubul, reprezentanţii acestuia, jucătorii, precum şi orice alte persoane implicate în activitatea fotbalistică au obligaţia de a se conduce după principiile loialităţii, probităţii şi spiritului de sportivitate incluse în Codul de Conduită al Fotbalului elaborat de F.I.F.A. şi în Codul Eticii elaborat de U.E.F.A.

Orice caz neprevăzut în prezentul R.O.I. poate fi extins prin analogic la alte cazuri asemănătoare.

Jucătorii CS ATLETICO ARAD se angajează să nu defere justiţiei civile nici un litigiu avut cu clubul, decât după epuizarea tuturor forurilor de judecată sportivă prevăzute în Regulamentul de Organizare al Activităţii Fotbalistice, elaborat de F.R.F. şi aflat în vigoare

Managementul strategic al clubului are la bază legislaţia în vigoare, regulamentul propriu de funcţionare şi planul managerial ce cuprinde documente reglatoare de tipul planurilor operaţionale anuale, programelor, regulamentelor şi procedurilor.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de patrimoniu ale CS Atletico Arad se asigură integral din sumele fondatorilor, la care se adaugă surse legal constituite.

Obiectivul major al clubului îl reprezintă selecţionarea, pregătirea şi promovarea de jucători în fotbalul de anvergură. Întreaga activitate derulată are la bază principii ca:

-                      răspunsul concret la nevoile fotbalului;

-                      profesionalismul;

-                      munca în echipă;

-                      integritatea morală.

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Cluburilor şi asociaţiilor sportive le revine obligaţia de a întocmi şi deţine regulamente interne proprii, obligatorii tuturor persoanelor direct implicate în activitatea fotbalistică.

Art.2. Nici o persoană implicată în activitatea CS Atletico Arad, nu se poate prevala de necunoaşterea, cunoaşterea insuficientă sau interpretarea eronată a prezentului regulament.

 

CAP.II. OBLIGAŢIILE CLUBULUI

 

Art.3.  Clubul are următoarele obligaţii:

-    să ofere servicii fotbalistice de calitate, printr-un efort managerial conjugat, cu efect direct imediat şi de perspectivă apropiată în creşterea capacităţii performanţiale individuale a jucătorilor şi a echipelor, cu finalităţi prognozate precise;

-    să propună, dacă sunt necesare, corecţii, care să asigure eficienţa maximă a procesului de instruire şi educaţional specific;

-    structurarea şi dimensionarea pe criteriul valoric a capacităţii performanţiale prognozate a grupelor şi jucătorilor în pregătire şi a perspectivei imediate a acesteia;

-    formarea la întregul personal a unei atitudini corespunzătoare statutului de angajat al CS Atletico Arad;

-    să  asigure condiţiile organizatorice şi materiale pentru desfăşurarea procesului de pregătire şi jocuri (terenuri de antrenament şi joc, săli de sport, acces la bazinul de înot, mijloc de transport);

-    să asigure un corp de tehnicieni licenţiaţi, repartizaţi pe categorii de vârstă;

-    să asigure, prin mijloace specifice şi diverse, pregătirea continuă a tehnicienilor, cu obiectiv creşterea calitativă a procesului de pregătire fotbalistică;

-    să instituie un proiect pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, dispunând de un set de formulare de evaluare anuală a tuturor tehnicienilor şi jucătorilor, pe baza căruia se întocmeşte topul anual;

-    să asigure şi să susţină participarea la programul cuprins în calendarul competiţional oficial, cu suportul financiar aferent;

-    să asigure cheltuielile privind întreţinerea curentă a bazelor sportive proprii şi a celor închiriate;

-    să asigure plata cheltuielilor privind legitimări, vize anuale şi medicale, transferări la AJF şi FRF;

-    întocmirea orarului – program de pregătire pentru toate grupele de vârstă, la propunerea antrenorilor şi postarea acestuia pe site-ul clubului;

-    să asigure instruirea personalului, a colectivului tehnic şi al jucătorilor cu privire la utilizarea bazelor sportive, a materialelor şi echipamentelor şi a normelor de protecţie a muncii;

-    să dezvolte noi instrumente pentru creşterea responsabilităţii şi implicarea familiilor – părinţilor, în rezolvarea problemelor activităţii fotbalistice;

-    mediatizarea performanţelor obţinute de echipele clubului şi ale jucătorilor proprii, selecţionaţi în echipele naţionale de juniori sau transferaţi, în ţară şi străinătate, contribuind la afirmarea deplină a clubului în contextul fotbalistic, sursă de promovare a identităţii în spaţiul naţional şi european;

-    să exercite cu bună credinţă obligaţiile asumate faţă de toate persoanele cu atribuţii, implicate în viaţa clubului.

 

CAP.III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE JUCĂTORILOR

Art.4. Ţinuta şi atitudinea pe terenul de fotbal şi în afara lui.

-    jucătorul de fotbal este obligat să aibă o ţinută decentă  în viaţa privată şi un comportament sobru, amabil şi civilizat;

-    ţinuta sportivă, morală, şcolară, familiară, trebuie să fie demnă de apartenenţa la colectivitatea clubului;

-    jucătorul se preocupă pentru un mod de viaţă echilibrat, care să-i permită acumulările aşteptate în procesul de pregătire;

-    va înştiinţa imediat antrenorul sau conducerea clubului de îndată ce a luat cunoştinţă de nereguli, abateri sau alte situaţii de natură a prejudicia activitatea personală, a echipei, a clubului;

-    sunt interzise cu desăvârşire, fumatul, consumul de băuturi alcoolice, substanţe dopante, sau a celor interzise de legislaţia în vigoare.

Art. 5. Comportamentul în procesul de pregătire.

-    cointeresare permanentă, încredere în antrenori, parteneriat cu părinţii, condiţii esenţiale în lungul orizont de timp necesar formării ca jucător de fotbal competitiv pe plan naţional şi internaţional;

-    prezenţă foarte bună şi participare activă în procesul de pregătire;

-    se vor evita absenţele de la antrenamente, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Orice întârziere sau absenţă, va trebui motivată în faţa antrenorilor;

-    absenţele nemotivate pot duce la sancţiuni, până la excluderea din echipă;

-    atitudine pozitivă în antrenamente, viitorul jucător profesionist preia responsabilităţile propriei pregătiri;

-    prezentarea la şedinţele de pregătire în perfectă stare de odihnă fizică şi psihică;

-    seriozitate şi sobrietate pe durata antrenamentelor, cu atenţia concentrată asupra realizării corecte şi eficiente a mijloacelor de pregătire propuse;

-    în antrenamente se va folosi numai echipamentul solicitat pentru acea zi de către antrenori. Echipamentul de antrenament trebuie să fie curat, întreţinut cu atenţie şi grijă;

-    nu se provoacă şi nu se acceptă discuţii în timpul antrenamentelor, altele decât cele legate de pregătire;

-    sunt interzise aprecieri sau comentarii la deciziile antrenorilor, pe toată durata şedinţelor de pregătire. Orice problemă ivită se discută personal, în particular, cu antrenorii;

-    pe perioada stagiilor de pregătire centralizată jucătorii vor respecta întocmai programul impus de colectivul de antrenori, atât referitor la şedinţele de pregătire, cât şi în restul zilei.

Art. 6. Comportamentul în competiţii.

-    prezentarea la jocurile programate se face cu 60 minute înaintea orei de începere, în ţinuta de prezentare, cu însemnele clubului;

-    deplasările în afara localităţii se efectuează exclusiv cu mijloacele de transport puse la dispoziţie de către club. Se vor respecta întocmai toate regulile impuse de către antrenori şi conducătorii auto, pe toată durata deplasărilor;

-    jucătorul este responsabil de starea psiho – fizică în care se prezintă la jocuri;

-    orice situaţie ce ar putea să influenţeze în mod negativ prestaţia individuală, va fi prezentată antrenorilor, înainte de joc;

-    jucătorul trebuie să deţină întregul inventar propriu sau solicitat în vederea jocului ( echipament de joc, ghete, accesorii, personale sau solicitate de antrenori );

-    jucătorii trebuie să conştientizeze că jocul, competiţia, este locul în care li se evaluează capacitatea performanţială;

-    pe toată durata pregătirii pentru joc, a partidei şi după terminarea acesteia, jucătorul trebuie să aibă un comportament civilizat, în raport cu coechipierii, adversarii, antrenorii ambelor echipe, brigăzii de arbitri şi a spectatorilor;

-    ultima masă servită trebuie să fie cu cel puţin 120 minute înainte de începerea jocului;

-    trusa personală va cuprinde obligatoriu ½ litri de apă plată sau uşor carbogazificată şi 1-2 fructe ce se vor consuma imediat după terminarea jocului. Se interzice consumul de băuturi carbogazoase, îndulcite, cola, etc, sau consumul de dulciuri.

Art. 7. Declaraţiile publice.

-    jucătorii vor oferi relaţii, interviuri, declaraţii, păreri personale privind activitatea proprie, a echipei, sau a clubului, doar cu acceptul antrenorilor. În caz de nerespectare, va fi supus sancţiunilor;

-    jucătorii vor respecta confidenţialitatea datelor, informaţiilor, privind activitatea echipei şi a clubului, acestea fiind aspecte ce nu sunt destinate publicităţii;

-    sunt interzise declaraţii sau aprecieri asupra antrenorilor, conducătorilor clubului, AJF Arad şi FRF.

 

CAP.IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SPECIFICE

 

Art. 8. Colectivul tehnic al fiecărei echipe are ca sarcină esenţială, asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de pregătire, prin proiectarea corectă a demersului didactic şi evaluarea predictivă, continuă şi sumativă, prin metode tradiţionale şi alternative.

Art.9. Colectivul tehnic întocmeşte planul cadru, planificările anuale, pe perioade de pregătire, microcicluri şi lecţii de antrenament, toate prezentate şi aprobate de conducerea clubului. Planificarea trebuie să fie personalizată şi adaptată specificului grupei, ciclului de pregătire.

Art.10. Colectivul de antrenori trebuie să asigure unitatea dintre conţinutul, formele de realizare şi obiectivele antrenamentelor.

 

CAP. V. ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Art.11. Este interzis ca jucătorii să se prezinte, la pregătire sau joc, la alte echipe, în ţară sau străinătate, fără acordul scris a clubului.

Art.12. Se sancţionează, de la caz la caz, abaterile de la conduită pe terenul de fotbal şi în afara acestuia.

Art.13. Este interzis şi se sancţionează întârzierile şi absenţele nemotivate de la procesul de pregătire şi competiţii.

Art. 14. Sancţiunea disciplinară este propusă de colectivul de antrenori, va fi menţionată şi motivată într-un referat ce va fi analizat, aprobat sau respins de Consiliul de administraţie.

Art.15. Abaterile se vor sancţiona, după caz, cu:

-                      avertisment;

-                      avertisment scris;

-                      amendă de la 50 la 5000 lei;

-                      suspendare, în baza Statului FRF şi AJF de la 2 la 24 luni.

 

CAP.VI. OBLIGAŢII CONTRACTUALE

 

Art. 16. Clubul va asigura facilităţi sau va subvenţiona parţial sau integral cheltuieli pentru jucătorii transferaţi din alte localităţi.

Art. 17. Solicitările privind pregătirea, participarea la jocuri sau transferul jucătorilor se poate face doar în scris, de către clubul cesionar. Astfel de solicitări nu pot veni din partea jucătorilor sau a părinţilor, susţinătorilor legali ai acestora.

Art.18. Pentru toate prevederile art. 21, este obligatoriu acordul scris al colectivului de antrenori responsabili cu pregătirea grupei.

Art. 19. Atât jucătorii, cât şi susţinătorii legali ai acestora, pot face donaţii pentru CS Atletico Arad. Această donaţie nu se va interpreta sau subînţelege sub nici o formă taxă pentru instruire. Donaţia nu este obligatorie.

 

CAP. VII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 20. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă, prin intermediul antrenorilor, tuturor jucătorilor ce activează în cadrul clubului CS Atletico Arad.

Art. 21. Prezenţa jucătorilor la pregătire şi competiţii după luarea la cunoştinţă a acestui regulament, înseamnă acceptarea obligaţiilor de ambele părţi.

Art. 22. Prezentul regulament va fi înregistrat la AJF Arad, dată de la care intră în vigoare.

Art. 23. Orice alte reglementări anterioare se abrogă.

 

 

PREŞEDINTE CS ATLETICO ARAD

 

Vida Mihai Arpad                                                      

 

Arad.13.08.2014

 


Banner
Copyright © 2018 www.atletico.ro. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.
RocketTheme Joomla Templates